Gần hết tháng 9 rồi mới phát hiện ra site này, hiện tại đang có khuyến mại giảm giá một loạt domain nhé. Các bạn vào xem thử có loại domain nào đang cần không để đăng ký, còn khoảng 4 ngày nữa thôi.