Với việc Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của EU (GDPR) chính thức có hiệu lực vào ngày 25/5/2018 tới đây, có rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề quản lý và xử lý dữ liệu của các công dân EU.