Với chủ đề “Siêu năng lực tính toán trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4” Cloud8 lần VII tiếp tục xu hướng công nghệ mới, vừa hiện đại nhưng lại rất gần với đời sống cộng đồng.